Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Хэний аймгийн 2022оны 11 дугаар сарын гадаргын усны чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2023-01-30 10:25:20

Хэний аймгийн 2022оны 11 дугаар сарын гадаргын усны чанарын тойм

1.Гадаргын голын усны чанар

Чингис хотынХэрлэн  голын дагуух усны чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хөтөлбөрийн дагуу Өндөрхаан-дээд, Өндөрхаан-доод цэгүүдээс 2022 оны 11 дугаар сарын 10-ний өдөр сорьц авч химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо.

Хэрлэн голын усны цахилгаан дамжуулах чанарын сарын өөрчлөлтийг 2021оны 4-11, 2022 оны 4-11 дугаар сарын байдлаар Зураг 1,2-т харууллаа.

Зураг 1. Хэрлэн голын дагуух цэгийн усны цахилгаан дамжуулах чанар 2021 оны мөн үетэй харьцуулав.

2022 оны 11 дугаар сард Чингис хотоос дээших цэгт усны цахилгаан дамжуулах чанар /ЦДЧ/239 мкСи/см, Чингис хотоос дооших  цэгт 172.6мкСи/см байна.

        Хүснэгт1. Хэрлэн голын гол ионуудын агууламж 11-р сард.

Харуул

Хатуулаг,мг-экв/л

Ca, мг/л

Mg, мг/л

K+Na,мг/л

SO4,мг/л

Cl, мг/л

HCO3, мг/л

Эрдэсжилт,мг/л

Өндөрхаан-Дээд

1.42

17.8

6.4

7

8

5.3

84.2

128.7

Өндөрхаан-доод

1.35

17.8

5.6

5

5

6.7

76.9

117

MNS4586:98  

 

 

 

 

300

100

 

 

             

Хэрлэн голын ерөнхий хатуулгыг А.Е.Посоховын ангиллаар авч үзэхэд 1,35-1,42мг-экв/л байгаа нь ‘’Зөөлөн’’ ангилалд орж байна.

  Хүснэгт 2. Усны биогенийн нэгдлүүдийн агууламж 11-р сард.

Харуул

Ph

УХ,  мг/л

БХХ5, мг/л

ПИЧ мг/л

NH4, мг/л

NO3, мг/л

NO2, мг/л

P, мг/л

Өндөрхаан-Дээд

7.65

9.76

3.5

3.5

0.09

0.003

0.06

0.009

Өндөрхаан-доод

7.73

10.08

3.8

4.2

0.11

0.003

0.12

0.011

MNS4586:98  

 

4.00<

3.0

 

0.50

9.00

0.020

0.100

Тайлбар: УХ-Ууссан хүчилтөрөгч; БХХ5-Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч

Хэнтий аймгийн гадаргынусны хяналт шинжилгээний дүнгээс үзэхэд Хэрлэн голын хувьд 11-р сард биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн хэмжээ  Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас 1.2 дахин давсан үзүүлэлттэй байгаа бол бусад гадаргын усны хяналт шинжилгээний цэгүүдэд биогенийн нэгдлүүдийн агууламж Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас давсан үзүүлэлтүүд ажиглагдаагүй байна.

Зураг 3. Хэрлэн голын биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж

Дүгнэлт:

Хэрлэн голын усанд 2022 оны 11 дугаар сард хийсэн хяналт-шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны эрдэсжилтийн агууламж  хотоос дээш болон хотоос доош хэсэгт 128,7мг/л- 117,0 мг/л -т хэлбэлзэж байна.

Хэрлэн голын ууссан хүчилтөрөгчийн горим Чингис хотоос дээш болон дооших цэгүүдэд Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас даваагүй.